Objecte i generalitats

Les Condicions Generals d’ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa regulen l’ús del lloc web www.la-chincheta.com (d’ara endavant “el Lloc web”), de la qual LaChincheta Comunicación SLL (d’ara endavant L’EMPRESA) amb CIF B65559064 i domicili en C/ Aragó, nº 390 sobreàtic 3ª, 08013 de Barcelona és titular.

A través del seu lloc www.la-chincheta.com, L’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través d’email. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d’ara endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

Disponibilitat

L’EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus Clients en la demanda dels serveis. No obstant això, en ocasions, i a causa de causes difícilment controlables per l’EMPRESA com errors humans, saturació de productes o incidències en els sistemes informàtics, és possible que els terminis descrits o habituals sofreixin algun retard.

Per al supòsit en què el servei no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de l’anul·lació total o parcial d’aquest. L’anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda.

Propietat intel·lectual i industrial

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la Web.

S’adverteix a Clients i Usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’anterior, el contingut d’aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’EMPRESA.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacions en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit.

Empresa

L’EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.

Tan sols s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

Accés i estada a la web. Els nostres continguts

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L’EMPRESA i tercers de:

Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per l’EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

L’EMPRESA informa que no garanteix:

Que l’accés a la Web i/o a les Web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error. Que el contingut o programari al que els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d’enllaç no contingui error algun, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany. L’aprofitament que de la informació o contingut d’aquesta Web o Webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals. La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual: L’EMPRESA no garanteix l’exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per tant no assumeixen responsabilitat alguna sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present a la Web.

La nostra responsabilitat

L’EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta Web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l’Usuari. Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos a la Web, ja siguin autoritzats o no. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’EMPRESA mitjançant via contractual. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través d’o entorn a la Web i/o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs. L’EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l’accés al Lloc web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’EMPRESA. Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client. De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada pel Client per a l’enviament de la confirmació de la comanda. En tot cas, L’EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. Així mateix, L’EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer propietat de LaChincheta Comunicación SLL. degudament notificat i registrat en l’agència de protecció de dades, per a la finalitat de la nostra relació amb els usuaris, i la possibilitat de l’enviament de comunicacions comercials. Així mateix, li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça postal.  L’ EMPRESA compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@la-chincheta.com

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Nul·litat

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d’Ús.

L’EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’EMPRESA o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

Modificació de les condicions d’ús

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L’EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.